Systém kontroly vstupu (SKV)

V súčasnosti takmer do každej novostavby je zabudovávaný ako súčasť integrovaného bezpečnostného systému aj systém kontroly vstupu, ktorý umožňuje efektívne riadenie prístupu osôb do jednotlivých priestorov objektu vo väzbe na čas. Riadiaci a monitorovací systém predstavuje moderné riešenie integrovaného on-line systému s distribuovanými právomocami jednotlivých elektronických komponentov, čo umožňuje efektívne pokrytie aj rozsiahlych aplikácií. SKV pri svojej činnosti využíva identifikačnú kartu s jedinečným kódom, ktorá slúži ako elektronická náhrada kľúča s tým, že prístupové práva a časová platnosť nie sú uložené na karte ale v pamätiach modulov systému v kódovanej forme a tak pri akomkoľvek poškodení alebo strate karty je riziko jej zneužitia znížené na minimum. Veľmi podstatnou vlastnosťou SKV je jeho operatívnosť. Prejavuje sa najmä:

 • v možnosti rýchle a pružne reagovať na požiadavky zmien v prístupových právach držiteľov kariet autorizovanou obsluhou centrálneho pracoviska. V priebehu niekoľkých sekúnd je možné kartu zo systému vyradiť, zmeniť čas platnosti, aktivovať novú kartu a to vo všetkých bodoch systému súčasne
 • v nepretržitom monitorovaní všetkých bodov prístupového systému súčasne a zobrazení stavu na obrazovke centrálneho pracoviska, čím obsluha má neustály prehľad o situácii v objekte – prítomností osôb v miestnostiach, otvorených dverách, násilnom otvorení dverí a pod. V prípade potreby je možné na tlačiarni vytlačiť udalosti, súvisiace s držiteľom karty, miestnosťou alebo zoradené podľa iných kritérií, prestaviteľných cez filter.


Všetky tieto možnosti poskytuje inteligentný prístupový systém
ECEMATIC200X, ktorý v sebe integruje opcie:

 • systému kontroly vstupu včítane ovládania rámp, turniketov, výťahov
 • hotelového prístupového systému
 • bezobslužný výdaj kľúčov
 • parkovacieho systému
 • riadenia mechanických zábran
 • riadenia technologických procesov a merania a regulácie
 • evidencie dochádzky
 • stravovacieho systému
 • integračného grafického monitorovania
 • sieťového prepojenia
001_a  001_b  002_a
002_b  003_a  003_b

Technický popis a architektúra systému
ECEMATIC200X:

V systéme sú 3 hierarchické úrovne riadenia prístupu do miestností alebo častí budovy:

Najnižšia úroveň – riadiaca jednotka miestnosti RSM03 umožňuje riadenie prístupu cez 2 vzájomne závislé alebo nezávislé prechody podľa parametrov prijatých z centrálneho pracoviska. Na tejto úrovni sú vykonávané aj základné rozhodovacie funkcie o platnosti karty

Stredná úroveň – koncentrátor údajov KD64 alebo KD32 – je určený pre cyklický zber a čiastočné triedenie údajov z RSM03, ktoré sú k nemu pripojené a na požiadavku z centrálneho pracoviska zabezpečuje vyslanie údajov do centrálneho pracoviska. Maximálny počet modulov RSM03, ktoré je možné pripojiť na jeden koncentrátor typ KD64, je 32 čo predstavuje v praxi 64 dverí. ( Na typ KD 32 je to 16 modulov RSM03 ).

Najvyššia úroveň centrálne pracovisko – počítač s programovým vybavením PS200X – má 2 základné funkcie:
 • Monitoruje z pripojenej siete koncentrátorov a teda prostredníctvom nich z celej budovy informácie o stave vyššie uvedených opcií. Zozbierané informácie v prehľadnej grafickej forme (ikony) alebo vo forme textových správ zobrazuje na obrazovke. Zachytené informácie sú priebežne archivované na zvolené médium.
 • Je určené pre aktivovanie, zmeny a vyraďovanie identifikačných kariet zo systému, potvrdzovanie poplachových správ a pod. Všetky tieto úrovne riadenia sú samotestovateľné a v prípade výskytu poruchy prvkov nižšej úrovne preberá na seba riadenie prvok vyššej úrovne a zabezpečí diagnostikovanie prvku nižšej úrovne a jeho reštartovanie, čím je zabezpečená vysoká spoľahlivosť systému.
Na jedno centrálne pracovisko je možné pripojiť opäť maximálne 32 koncentrátorov t.j. maximálna konfigurácia jedného prístupového systému je 2048 dverí.
Základným prvkom SKV je snímač kariet, ktorý je prepojený s riadiacou jednotkou RSM03 (3.úroveň uloženia údajov o oprávnenosti vstupu), elektrickým zámkom (vstup do chránených priestorov), turniketami (vstup do športového areálu) alebo rampami (vjazd a výjazd do priestoru vyhradeného parkoviska). Prostredníctvom neho sa prenáša informácia z nosiča informácie – karty do SKV a na základe vzájomného porovnania sa držiteľovi karty umožní alebo neumožní vstup do určeného priestoru.

Vzájomné väzby medzi jednotlivými časťami systému na tej istej hierarchickej úrovni sú maximálne potlačené a tým je prístupový systém ako celok relatívne odolný voči prípadným výpadkom alebo poruchám jednotlivých prvkov. Zachytené informácie v kódovanej forme sú priebežne uchovávané na všetkých troch hierarchických úrovniach t.j. v pamäti:
 • modulu RSM03 – max. 1000 udalostí
 • koncentrátora údajov – max. 6000 udalostí
 • centrálneho pracoviska – bez obmedzenia
čo umožňuje maximálne eliminovať prípadnú stratu údajov z dôvodu odstavenia centrálneho pracoviska alebo niektorého koncentrátora. V takomto prípade najnižšia úroveň systému pracuje na základe posledne prijatých príkazov. Po obnovení spojenia medzi jednotlivými úrovňami sa údaje (vo forme textových správ) uchované v pamätiach modulov RSM03 a koncentrátorov presunú do centrálneho pracoviska, kde sú uložené na HDD.

Ako vyplýva z predchádzajúceho, základným prvkom systému ECEMATIC200X je elektronický modul RSM03 riadený výkonným procesorom s RISC architektúrou. Umožňuje riadiť prístup osôb – držiteľov identifikačnej karty do jedného alebo dvoch priestorov ako aj technické vybavenie tohto priestoru.

Moduly je možné spájať do sietí prostredníctvom rozhrania RS485 až do počtu max.32 a následne ich pripojiť na riadiaci člen takto vytvorenej siete. Informácie prichádzajúce prostredníctvom siete koncentrátorov z monitorovaných bodov systému môžu byť po vyhodnotení v centrálnom pracovisku zdieľané aj ďalšími počítačmi, pripojenými na sieť typu napr. Ethernet. Počítače musia mať naištalované programové vybavenie PS 200X a dostatočnú voľnú kapacitu na HD.

Chráňte svojich blízkych a svoje cennosti, my Vám s tým pomôžeme