Štruktúrovaný káblový systém (NET)

Vývoj a využívanie najnovších informačných technológii prináša potrebu vybudovania káblového systému, ktorý by bol rovnako univerzálne využiteľný ako iné inžinierske siete budovy, resp. dokázal by svojou štruktúrou aj ich integráciu. Hlavné požiadavky na taký káblový systém sú flexibilita, adaptabilita a nadčasovosť z hľadiska spoľahlivosti, kvality a rýchlosti komunikačných procesov. Ponúkame Vám preto štruktúrovaný káblový systém s otvorenou architektúrou, ktorý zabezpečí:

 • kompatibilitu najrôznejších dodávateľov hardvérových a softvérových komponentov
 • modulárnu rozširovateľnosť, umožňujúcu vytvárať rôzne sieťové topológie pre vzájomné prepojenie výpočtovej, komunikačnej a inej techniky
 • pružnosť a prispôsobiteľnosť pre meniace sa podmienky užívateľa a nimi vynútené dislokačné a personálne zmeny a presuny v ďalekom časovom horizonte.
Vo Vašich budovách bude tento káblový systém reprezentovaný centrálnym dátovým rozvádzačom (RACK), z ktorého vychádzajú vertikálne a horizontálne rozvody káblov na jednotlivé pracoviská užívateľa. Pod pracoviskom užívateľa sa rozumie súbor dátových zásuviek umožňujúcich variabilné pripojenie koncových zariadení pre dátovú, hlasovú a obrazovú komunikáciu.
Pri väčších budovách sa optimálne riešenie dosahuje osadením viacerých navzájom vhodne prepojených dátových rozvádzačov. Prepojenie telefónnej ústredne s dátovým rozvádzačom umožňuje pripojiť zariadenia typu telefón, záznamník, fax alebo modem tak, že tieto rozvody v budove netreba projektovať osobitne. Štruktúrovaný káblový systém využíva medené káble so skrútenými (twistovanými) netienenými UTP alebo tienenými FTP pármi v kombinácii s káblami optickými. V súčasnosti používané medené káble dosahujú zaručené prenosové rýchlosti do 250 MHz a vyššie, u optických kábloch vyššie ako 1 GHz, takže umožňujú zapojenie špičkových počítačov a komunikačných zariadení do siete s požadovanými prenosovými vlastnosťami.

Každý nami dodávaný štruktúrovaný káblový systém:
 • obsahuje kompletný sortiment všetkých potrebných komponentov jednotlivých systémov od jediného výrobcu
 • je dodaný a realizovaný na základe kompletnej projektovej dokumentácie vypracovanej podľa Vašich požiadaviek, pripomienok alebo konzultácii
 • podporuje spracovanie dát, audio a video aplikácií na zariadeniach všetkých popredných svetových výrobcov
 • podporuje dátovú komunikáciu protokolov Ethernet, ATM, Token Ring, FDDI a ďalších
 • umožňuje vyhľadávanie chýb personálom užívateľa alebo našimi technikmi pri nečakanom prerušení kabeláže
 • dodržiava všetky uznávané priemyselné štandardy.
Ďalej Vám zabezpečíme:
 • kvalifikovanú montáž vrátane dodávok vhodného krytovacieho materiálu pre vytvorenie káblových trás vedených v podlahách, v podhľadoch, v parapetných alebo soklových žľaboch
 • dodávku a inštaláciu aktívnych komponentov, hubov, switchov, routrov, modemov a ďalších prostriedkov komunikačnej techniky pre siete LAN a WAN
 • samostatný rozvod elektrickej energie napájajúcej zariadenia pripojené na štruktúrovaný káblový systém, čím je zaručené oddelenie od bežných zásuvkových a svetelných okruhov, s možnosťou zálohovania napájacích obvodov z núdzových náhradných zdrojov pri nečakanom výpadku elektrickej energie.
 • Certifikáciu celého štruktúrovaného káblového systému, ktorá zahŕňa záruku 20 – 25 rokov nielen na produkty, ale aj na prevádzku súčasných aj budúcich aplikácii, zavedených podľa uznávaných medzinárodných noriem
 • na požiadanie elektroinštalačné práce s odbornými prehliadkami a skúškami a vystavením správy o odbornej prehliadke a skúške dodaného systému.

Chráňte svojich blízkych a svoje cennosti, my Vám s tým pomôžeme