Meranie, regulácia a riadenie technologických veličín

Systém merania a regulácie (MaR) pozostáva z viacúrovňového modulárneho riadiaceho systému, ktorý je rozložený v priestore objektu tak, aby sa minimalizovali náklady na kabeláž. Jednotlivé časti MaR medzi sebou komunikujú cez spoločnú rýchlu technologickú zbernicu. Významnou funkcionalitou je aj schopnosť riadiace funkcie MaR vykonávať na spoločných technických prostriedkoch iných systémov (SKV, hotelový systém), čo predstavuje značnú úsporu investičných prostriedkov. Systém MaR by umožňoval automatické riadenie a monitorovanie: výmeníkových staníc v objekte staníc vzduchotechniky vykurovania v jednotlivých sekciách v závislosti od

 • Vonkajšej teploty – ekvitermická regulácia
 • Činnosti systému vzduchotechniky
 • Obsadenosti priestorov
 • teploty v obslužných, obchodných, administratívnych a hotelových priestoroch v závislosti od dennej doby a prítomnosti osôb v týchto priestoroch
Systém umožňuje taktiež skupinové riadenie tepelných a iných parametrov priestorov najmä útlmov želanej teploty, činnosť vzduchotechniky a klimatizácie v závislosti od
 • dátumu a času
 • obsadenosti priestorov a času
Riadiace systémy MaR sú hierarchicky rozdelené do 3 riadiacich úrovní, vzájomne prepojených prostredníctvom spoločnej technologickej zbernice a sieťových prostriedkov
 • 1. Centrálna úroveň – riadiaci počítač s pracovnými stanicami zapojenými v LAN – zabezpečujú prehľad nad všetkými pripojenými technológiami a jednoduchú ovládateľnosť zadefinovaných procesov na zvolených PC staniciach v závislosti od právomocí prihlásenej obsluhy.
  Prostredníctvom tejto úrovne je možné centrálne alebo lokálne vykonávať zásahy do regulačných a riadiacich procesov – všetky zásahy sú samozrejme autorizované a zaznamenávané v archíve udalostí.
  Na tejto úrovni sa archivujú monitorované údaje zo všetkých procesov, ktorých riadiace systémy sú pripojené k centrálnej úrovni
 • 2. Úroveň riadiacich systémov technologických skupín – ako sú výmeníkové stanice, stanice vzduchotechniky, sekcie ústredného kúrenia.
  Táto úroveň zabezpečuje autonómne riadenie menších technologických celkov podľa zvoleného programu a na základe parametrov zadaných lokálne obsluhou cez technologický displej a klávesnicu alebo diaľkovo prijatých cez sieť. Vykonáva prenos monitorovaných údajov z podradenej siete úrovne 3 do úrovne 1. a distribúciu príkazov z úrovne 1. do úrovne 3.
 • 3. Úroveň riadiacich systémov jednotlivých miestností – opäť sa jedná o autonómne systémy pracujúce podľa zadaných parametrov z úrovne 1 alebo 2. Tu by bolo možné dosiahnuť značnú úsporu investičných nákladov využitím riadiaceho systému kontroly vstupu aj pre riadenie teploty v priestore – riadením vykurovania, klimatizácie. Následne by tento systém riadenia prinášal úspory energií presným riadením teploty v miestnosti. Značným prínosom je aj schopnosť tohto riadiaceho systému odpojiť elektrické okruhy miestnosti po odchode poslednej osoby z miestnosti.
Distribúcia riadiacich právomocí na nižšie stupne riadenia umožňuje zabezpečiť maximálnu odolnosť celého systému voči poruchám vzhľadom k tomu, že systémy pracujú autonómne.

Vzájomné on-line prepojenie úrovní riadenia v rámci MaR a tiež systémov riadenia SKV, vzduchotechniky, klimatizácie a vykurovania umožňuje maximálne efektívne využívať energie potrebné pre činnosť pri dokonalom prehľade o činnosti a okamžitom stave všetkých pripojených technologických zariadení.

Chráňte svojich blízkych a svoje cennosti, my Vám s tým pomôžeme