Inteligentný prístupový hotelový systém (IPHS)

Inteligentný prístupový hotelový systém ECEMATIC PS200x je moderný riadiaco - monitorovací systém vyvinutý špeciálne pre potreby objektov hotelového typu a inteligentné budovy povoľuje hosťovi jednou bezkontaktnou identifikačnou kartou

 • vstup do hotelovej izby
 • vstup do vybraných priestorov objektu
 • riadenie výťahov
 • otváranie izbového trezoru
 • prístup na chránené parkovisko hotela
monitoruje stav
 • pasívneho infračerveného detektor
 • požiarneho hlásiča
 • osvetlenia v izbe
 • prívodu vody
 • teploty v izbe
 • izbového trezora
007_b  009_b  010_b
riadi
 • teplotu v izbe
 • klimatizáciu
 • osvetlenie
 • režim vstupov do vybraných priestorov
 • vypnutie prívody vody
011_b  012_b
spolupracuje s informačným systémom hotela
 • FIDELIO, PROTEL
 • po poskytnutí komunikačných protokolov i s ďalšími
prístupové práva osôb zabezpečujú
 • individuálnu voľbu intervalu časovej platnosti karty
 • možnosť miestnej platnosti karty (konkrétna izba, pre ktorú je karta platná)
 • štyri základné typy kariet (hosť, servis, upratovanie, menežér)
monitorovanie pohybu
 • riadiace jednotky sú vzájomne prepojené a pripojené na počítač s vizualizačným softvérom
 • každá udalosť je v reálnom čase zasielaná do vizualizačného softvéru a graficky zobrazená na monitore
signalizácia pri neoprávnenom vstupe do priestoru
 • okamžité akustické a vizuálne zobrazenie poplachu na monitore spolu s presnými údajmi o čase a mieste jeho vzniku
vizualizácia aktuálneho stavu izby
 • formou grafických schém a ikon
 • formou tabuliek
 • farebné ikony prehľadne monitorujú stav izby (rezervovaná, obsadená, prázdna, uprataná, personál hotela v izbe, poplach v izbe (spôsobený pasívnym priestorovým detektorom, požiarnym hlásičom, násilným otvorením vstupných dverí, násilným otvorením izbového trezoru, dlhým otvorením dverí, vytopením kúpeľne))
archivácia udalostí
 • v systéme sa archivujú všetky dôležité udalosti (vstupy do miestností, poplachy, pridelenie kariet jednotlivým osobám, časová a priestorová platnosť karty)
 • prehľadávanie a triedenia udalostí podľa rôznych kritérií
integračná schopnosť systému
 • kontrola a riadenie vstupu do izby, výťahu a vybraných priestorov
 • kontrola a riadenie vstupu do izbového trezoru
 • riadenie výťahov
 • riadenie vstupov na parkovisko hotela
 • monitorovanie poplachového systému na hlásenie narušenia
 • monitorovanie hlásičov elektrickej požiarnej signalizácie
 • riadenie prívodu elektrickej energie
 • riadenie teploty v izbe
 • monitorovanie stavu prívodu vody
 • spolupráca s informačným hotelovým systémom
 • spoločné káblové rozvody
programovanie
 • realizuje sa z centrálneho počítača
 • prístupový kód sa okamžite v reálnom čase prenáša do všetkých preddefinovaných terminálov
 • jednoznačné rozdelenie prístupových práv (špeciálne prístupové karty pre menežment, upratovanie, servisné technické služby)
 • dokonalá archivácia dát umožňuje získať retrospektívne informácie o udalosti
 • vstup do systému pomocou prístupových hesiel
výhody
 • komunikácia v reálnom čase
 • veľmi jednoduchý servis (v porovnaní s off line systémom nie sú potrebné náhradné batérie do snímacieho zariadenia)
 • bezúdržbové snímače bezkontaktnej identifikačnej karty (na rozdiel od systémov, ktoré pracujú na báze magnetických kariet, nie je potrebné čistenie čítacích hláv)
 • programovanie sa realizuje z centrálneho PC, dáta sa okamžite prenášajú do všetkých určených riadiacich terminálov (nie je potrebné individuálne programovanie každého terminálu pracovníkom hotela)
 • okamžité získanie informácií o stave riadiacich a monitorovacích podsystémov
 • zabezpečená vysoká bezpečnosť hotelového hosťa
 • dokonalá archivácia dát v databáze umožňujúca ich spätné prezeranie
 • hosť má jedinú identifikačnú kartu potrebnú pre pohyb v hoteli

Chráňte svojich blízkych a svoje cennosti, my Vám s tým pomôžeme